Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı

Doç.Dr. Alper DEMİRCİ

Prof. Dr. Sibel MENTEŞE

1

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevleri yapmaktır.

1

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevleri yapmaktır.

 

Dekan fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek, Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek

 

Dekan fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek, Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek

2

Üniversite Eğitim Komisyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek.

2

Akreditasyon, stratejik planlama ve geliştirme, Kurumsal Kalite Güvencesi, MÜDEK çalışmaları takip ve kontrolünü yapmak.

3

Öğrencilerin ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders kayıtları ile harç işlemlerinin takibini yapmak.

3

Erasmus anlaşmaları, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Bologno süreci, Avrupa Kredilendirme Sistemi (ECTS) ve Kataloğu Çalışmalarını takip ve kontrolünü yapmak

4

Öğrenci İşleri, Eğitim - Öğretimle ilgili öğrenci dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması

4

Yarıyıl bazında bölümlerin hazırladığı ders görevlendirmelerinin koordinasyonunun sağlanarak Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmasının sağlanması

5

Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi ve Koordinasyonu

5

Fakülte bütçesinin hazırlanması

6

Öğretim yılı başında bölümlerden gelen ders muafiyetinin takibi ve kontrolünü yapmak.

6

Yıllık faaliyet raporlarının bölümlerle koordineli olarak hazırlanması ve Rektörlüğe sunulması

7

Yatay geçiş ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin bölümlerden gelen ders muafiyeti takibi ve kontrolü

7

Fakülte Donanım Kataloğunun oluşturulması ve güncelleşmesi çalışmalarını yapmak.

8

Öğrenci staj işlemleri ile ilgili uygulama ve sonuçların takibi yapmak.

8

Fakülte Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu ile koordinasyon, Fakültenin tanıtımı, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere özendirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

9

Fakülte, Onur öğrencilerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi

9

Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı takip ve kontrolü yapmak.

10

Fakültemiz adına 35. Maddeye göre yurtiçinde ve yurtdışında öğrenim gören öğretim elemanları ile ilgili işlemlerin takibi

10

Bölümler düzeyinde yıllık bilimsel yayınlar, araştırma projeleri ve bilimsel etkinliklerle ile ilgili sağlıklı veri tabanı oluşturmak.

11

Bölümlerde çift anadal ve yandal programlarının geliştirilmesi ve koordinasyonu sağlamak.

11

Kanun ve yönetmeliklerle Fakülte Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesi

12

Yıllık oryantasyon planlarının düzenlenmesi ve uygulamanın takibi

12

Laboratuvarların yapılandırılma çalışmaları, makine – teçhizat alımlarının planlanması ve takibi

13

Kanun ve yönetmeliklerle Fakülte Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesi

13

Fakültenin web sayfasının güncellenmesi, ilgili haber ve duyurularının kontrol edilmesi

14

Akademik talep, başvuru ve değerlendirmelerin takip edilmesi

14

Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinliklerin organizasyonuna yardımcı olmak ve denetlenmek.

15

Akademik personelin dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması ve dekana sunulması işlemlerini yürütmek.

15

Fakültede açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek

16

Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.

16

Laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli kontrol ve uyarıları yapılması

17

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim-öğretim ile ilgili tüm işleri düzenlemek, kontrol etmek ve yürütmek

17

Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.

18

Ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak.

18

Bölüm Başkanlıkları tarafından çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını Dekan adına dinlemek ve çözüm önerisi sunmak