Kalite Güvence Politikası

Mühendislik Fakültesi Kalite Güvence Politikamız


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi

Kalite Güvence Politikası


 

-Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.

-Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.

-Örgüt iklimini güçlendirecek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

-Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Üniversitemizin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

-Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.

-Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer birimlere önderlik etmek.

 

Mühendislik Fakültesinin Kurumsal Kalite Politikası

 

        İlk stratejik amacımız öğrenciyi merkeze alarak lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim kalitesinin, tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesidir. Kalite odaklı; yeni, yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla mühendislik disiplinleri alanında en iyi Fakülte haline gelmek hedeflenmiştir.

-Akademik ve idari personel kaynağının daha nitelikli ve yetkin hale getirilmesi,

-Eğitim-Öğretim etkinliklerinin akla, bilime ve evrensele dönük olması,

-Uluslararasılaşma ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik çabaların geliştirilmesi,

-Araştırma, araştırmaların projelendirilmesi ve SCI yayınlarına dönüştürülmesinin nitelik ve nicelik olarak arttırılması,

-Araştırma üniversitesi olma yolunda Lisansüstü eğitim araştırma yöntem ve teknikleri konusunda geliştirme çalışmaları yapılması,

-Üretilen bilimsel bilginin paydaşlarla, çevredeki kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerle paylaşılması,

-Eğitim ortamlarının günün çağdaş gelişmelerine göre uyarlanması, örgüt kültürünün oluşturularak kurumsallaşmasının sağlanması.

 

Mühendislik Fakültesi Akademik Araştırma Politikaları

-Öğretim elemanlarının interdisipliner eserler vermeleri için gerekli yönetimsel, idari ve motivasyonel desteği vermek.

-Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek, uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen akademik eserler vermelerini sağlamak.

-Dikkate değer eser ve araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılmalarını sağlamak.

-Bilimsel araştırmaların kapsam alanını genişletmek amacıyla, çalışmaların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına öncülük etmek.

-Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirmek.

-Akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasını sağlamak.

 

Mühendislik Fakültesi İdari Politikaları

-Kamu hizmetlerinde dijitalleşme çalışmalarını güçlendirmek ve yönetime ulaşmayı kolaylaştırmak.

-Fakülte Yönetiminde katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve hizmet odaklı bir yaklaşımla çalışmak.

-Kamu hizmetlerini verimli, etkili, hızlı, ekonomik, nitelikli ve kaliteli sunmak,

-Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak.

-Yönetimi geliştirmek; hoşgörü, insan ilişkileri, sevgi ve saygı, kamu yararını ön plana alarak, eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek.

-Yönetimi amaç, personel, organizasyon ve çevre açılarından güçlendirmek.

-Başta öğrenci memnuniyeti olmak üzere, çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak,

-Personel güçlendirme konularında çalışmalar yapmak,

-Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nden bilgi akışını zamanında yerine getirmek.

 

 

Mühendislik Fakültesi Öğrenci Politikaları

Öğrenci merkezli olarak lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim kalitesinin, tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesidir.

 

-Eğitim programlarını öğrenci merkezli, çıktı/sonuç odaklı ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek,

-Her yeni eğitim yılı başlangıcında fakültemizin tanıtımı amacıyla yeni gelen öğrencilere oryantasyon toplantılarının düzenlenmesi,

-Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslere ilişkin güncel materyallerinin (ders notu, sunum dosyası vb.) web sayfası ortamına aktarılarak daha ulaşılabilir hale getirmek,

-Eğitim altyapısının (derslikler, laboratuvarlar, kütüphane, ders materyalleri vb.) fiziksel ve teknolojik anlamda iyileştirilmesi,

-Her öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısının arttırılması,

-Disiplinler arası araştırmanın teşvik edilmesini ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

-Öğrenci görüş ve önerilerine iç değerlendirme faaliyetlerinde yer verilmesi,

-Bölümler bünyesinde verilen derslere yönelik uygulamaların artırılarak öğrencilerin pratik kazanmasının sağlanması,

-Öğrenci Değişim Programlarının (Erasmus-Mevlana) teşvik edilmesi ve bu programlardan yaralanan öğrenci sayısının arttırılması.

 

Mühendislik Fakültesi Bölgesel Politikaları

 

Çanakkale bölgesindeki kamu kurumları, kuruluşları ve işletmeleri ile alandaki bilimsel bilginin paylaşılması konusunda paydaşlık yapmak temel politikamızdır.

 

-Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak.

-Bölgenin sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak işbirlikleri gerçekleştirmek.

-Üniversite-Sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirirken kapsam alanını tüm bölgeyi içine alacak şekilde genişletmek.

-Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak için farkındalık ve eğitim toplantıları düzenlemek,

-Sanayi ile işbirliği içerisinde topluma katkı sağlayacak araştırmalara öncelik vermek,

-Yerel düzeyde araştırmalar yaparak yörenin tanıtılması, yerel ürünlerin katma değerini arttıracak politikalar üretilmesi ve bunun istihdam yaratması ve bunun ticari metaya dönüştürmede katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,

-Bölgesel düzeyde araştırmalar yapılarak bilgiyi maddeye dönüştürmede bölgesel kuruluşlara destekte bulunmak,

-Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin personelini güçlendirmede rol almak,

-Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile işbirliği yapılarak bölgesel gelişmeye yönelik projeler yapmak,

-Bölgedeki Mesleki kuruluşlar, STK’lar ve firmalar ile işbirliği yapmak,

-Bölgenin kamu kurum ve kuruluşları envanterini hazırlamak,

-Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerle bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak.

 

Ekler

comu-kgs-kalite-guvence-politikalari.pdf
comu-uzaktan-egitim-kalite-guvence-politikasi.pdf
Kalite Elçisi El Kitabı (Yükseköğretim Öğrencileri İçin) (2).pdf
Mühendislik Fakültesi Kalite Güvence Politikamız.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)