Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Kalite Güvence Politikası

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

 

Üniversitemiz kalite güvence politikası;

  1. Kalite süreçlerini; kurum misyonu, vizyonu ve temel değerleri ile uyumlu bir şekilde yöneterek sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeyi,
  2. Stratejik hedeflere ulaşmada bütüncül bir yaklaşım ile planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme odaklı faaliyetler gerçekleştirmeyi,
  3. AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinde kapasiteyi artırarak ve iş birliklerini güçlendirerek katma değer oluşturmayı,
  4. Eğitim ve öğretim süreçlerini desteklemek için sahip olduğu olanak ve kaynakları güçlendirmeyi, öğretim elemanlarının yetkinliğini artırmayı ve bu unsurları bir araya getirerek alanında tercih edilen nitelikte bireyler yetiştirmeyi,
  5. Toplum ve çevre yararına sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve bu alanda etki yaratmayı,
  6. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal rekabet kabiliyetini ve itibarını artırmayı,
  7. Paydaşların aktif katılımını, memnuniyetini ve aidiyetini güçlendirmeyi,
  8. Kalite odaklı kurum kültürünü yaygınlaştırmayı,
  9. Kurumsal kaynakları güçlendirmeyi ve etkin olarak yönetmeyi,
  10. Kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonu süreçlerini destekleyerek kalite standartlarını yükseltmeyi

 

 “Hep Birlikte Daha İleri” sloganı ile kurumsal kalite sisteminin güvence altına alınmasını ve yürütülmesini kapsar.


Mühendislik Fakültesi Kalite Güvence Politikamız


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi

Kalite Güvence Politikası


 

-Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak.

-Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek.

-Örgüt iklimini güçlendirecek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

-Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Üniversitemizin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.

-Analiz ve sentez yapma becerisi gelişmiş, özgür düşünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taşıyıcısı değil, geliştiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek.

-Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeni yöntem ve uygulamalarla diğer üniversitelerdeki eşdeğer birimlere önderlik etmek.

 

Mühendislik Fakültesinin Kurumsal Kalite Politikası

 

        İlk stratejik amacımız öğrenciyi merkeze alarak lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim kalitesinin, tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesidir. Kalite odaklı; yeni, yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla mühendislik disiplinleri alanında en iyi Fakülte haline gelmek hedeflenmiştir.

-Akademik ve idari personel kaynağının daha nitelikli ve yetkin hale getirilmesi,

-Eğitim-Öğretim etkinliklerinin akla, bilime ve evrensele dönük olması,

-Uluslararasılaşma ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik çabaların geliştirilmesi,

-Araştırma, araştırmaların projelendirilmesi ve SCI yayınlarına dönüştürülmesinin nitelik ve nicelik olarak arttırılması,

-Araştırma üniversitesi olma yolunda Lisansüstü eğitim araştırma yöntem ve teknikleri konusunda geliştirme çalışmaları yapılması,

-Üretilen bilimsel bilginin paydaşlarla, çevredeki kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerle paylaşılması,

-Eğitim ortamlarının günün çağdaş gelişmelerine göre uyarlanması, örgüt kültürünün oluşturularak kurumsallaşmasının sağlanması.

 

Mühendislik Fakültesi Akademik Araştırma Politikaları

-Öğretim elemanlarının interdisipliner eserler vermeleri için gerekli yönetimsel, idari ve motivasyonel desteği vermek.

-Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek, uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen akademik eserler vermelerini sağlamak.

-Dikkate değer eser ve araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılmalarını sağlamak.

-Bilimsel araştırmaların kapsam alanını genişletmek amacıyla, çalışmaların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına öncülük etmek.

-Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirmek.

-Akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasını sağlamak.

 

Mühendislik Fakültesi İdari Politikaları

-Kamu hizmetlerinde dijitalleşme çalışmalarını güçlendirmek ve yönetime ulaşmayı kolaylaştırmak.

-Fakülte Yönetiminde katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve hizmet odaklı bir yaklaşımla çalışmak.

-Kamu hizmetlerini verimli, etkili, hızlı, ekonomik, nitelikli ve kaliteli sunmak,

-Yöneticilerin birbirleriyle dayanışma ve destek anlayışı içerisinde olmalarını sağlamak.

-Yönetimi geliştirmek; hoşgörü, insan ilişkileri, sevgi ve saygı, kamu yararını ön plana alarak, eşitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek.

-Yönetimi amaç, personel, organizasyon ve çevre açılarından güçlendirmek.

-Başta öğrenci memnuniyeti olmak üzere, çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak,

-Personel güçlendirme konularında çalışmalar yapmak,

-Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nden bilgi akışını zamanında yerine getirmek.

 

 

Mühendislik Fakültesi Öğrenci Politikaları

Öğrenci merkezli olarak lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim kalitesinin, tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesidir.

 

-Eğitim programlarını öğrenci merkezli, çıktı/sonuç odaklı ve uygulama ağırlıklı olacak şekilde geliştirmek,

-Her yeni eğitim yılı başlangıcında fakültemizin tanıtımı amacıyla yeni gelen öğrencilere oryantasyon toplantılarının düzenlenmesi,

-Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslere ilişkin güncel materyallerinin (ders notu, sunum dosyası vb.) web sayfası ortamına aktarılarak daha ulaşılabilir hale getirmek,

-Eğitim altyapısının (derslikler, laboratuvarlar, kütüphane, ders materyalleri vb.) fiziksel ve teknolojik anlamda iyileştirilmesi,

-Her öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısının arttırılması,

-Disiplinler arası araştırmanın teşvik edilmesini ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

-Öğrenci görüş ve önerilerine iç değerlendirme faaliyetlerinde yer verilmesi,

-Bölümler bünyesinde verilen derslere yönelik uygulamaların artırılarak öğrencilerin pratik kazanmasının sağlanması,

-Öğrenci Değişim Programlarının (Erasmus-Mevlana) teşvik edilmesi ve bu programlardan yaralanan öğrenci sayısının arttırılması.

 

Mühendislik Fakültesi Bölgesel Politikaları

 

Çanakkale bölgesindeki kamu kurumları, kuruluşları ve işletmeleri ile alandaki bilimsel bilginin paylaşılması konusunda paydaşlık yapmak temel politikamızdır.

 

-Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalışmalarında bulunmak.

-Bölgenin sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak işbirlikleri gerçekleştirmek.

-Üniversite-Sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirirken kapsam alanını tüm bölgeyi içine alacak şekilde genişletmek.

-Ar-Ge kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak için farkındalık ve eğitim toplantıları düzenlemek,

-Sanayi ile işbirliği içerisinde topluma katkı sağlayacak araştırmalara öncelik vermek,

-Yerel düzeyde araştırmalar yaparak yörenin tanıtılması, yerel ürünlerin katma değerini arttıracak politikalar üretilmesi ve bunun istihdam yaratması ve bunun ticari metaya dönüştürmede katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,

-Bölgesel düzeyde araştırmalar yapılarak bilgiyi maddeye dönüştürmede bölgesel kuruluşlara destekte bulunmak,

-Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin personelini güçlendirmede rol almak,

-Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile işbirliği yapılarak bölgesel gelişmeye yönelik projeler yapmak,

-Bölgedeki Mesleki kuruluşlar, STK’lar ve firmalar ile işbirliği yapmak,

-Bölgenin kamu kurum ve kuruluşları envanterini hazırlamak,

-Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerle bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak.

 

Ekler

2024-ÇOMÜ-kalite-guvence-politikasi.pdf
comu-kgs-kalite-guvence-politikalari.pdf
comu-uzaktan-egitim-kalite-guvence-politikasi.pdf
Kalite Elçisi El Kitabı (Yükseköğretim Öğrencileri İçin) (2).pdf
Mühendislik Fakültesi Kalite Güvence Politikamız.pdf