Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

KİDR 3.0 Kanıtları

KURUM HAKKINDA BİLGİLER

A. LİDERLİK YÖNETİMİ VE KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

A.1.2. Liderlik

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

A.2.3. Performans yönetimi

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1 Bilgi yönetim sistemi

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

A.3.3. Finansal yönetim

A.3.4. Süreç yönetimi

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

A.5. Uluslararasılaşma

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders programı

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları

B.3.2. Akademik destek hizmetleri

B.3.3. Tesis ve altyapılar

B.3.4. Dezavantajlı gruplar

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

B.4. Öğretim Kadrosu

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi

C.1.2. İç ve dış kaynaklar

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

D.1.2. Kaynaklar

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi